مهارتهای نجات / Rescue Skills

اجازه زبانى و مجوز ضِمنى/ Verbal Consent and Implied Consent

پيش از انجام هر گونه امدادرسانى و يا ارائه خدمات كمكهاى اوليه بدليل حفظ حريم شخصى و خصوصى افراد كليه منجيان/امدادگران بايد پيش از آغاز كار و در صورت امكان بوسيله "اجازه زبانى" و در صورت نياز با استفاده از روش "مجوز ضِمنى" رخصت آغاز و انجام فوريتهاى امداد و يا ارائه كمكهاى اوليه را كسب نمايند. 
 
اجازه زبانى و استفاده از اجازه زبانى:
 
اگر فرد كاملا هوشيار باشد و همچنين بطور كامل توانايى برقرارى ارتباط كلامى و چشمى را با منجى/امدادگر داشته باشد منجى/امدادگر پيش از امدادرسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه به وى فقط نيازمند اخذ "اجازه زبانى" از طرف وى ميباشد. بعبارت روشن تر در اين وضعيت منجى/امدادگر پس از معرفى خود و سمت خويش به فرد از او سوال مينمايد كه آيا ميتواند به وى كمك نمايد و پس از دريافت "اجازه زبانى" توسط وى شروع به انجام امدادرسانى و يا ارائه خدمات كمكهاى اوليه به فرد را مينمايد.
توجه: در صورت امتناع در دادن "اجازه زبانى" از طرف فرد مذكور منجى/امدادگر بايد پس از دعوت فرد به آرامش مجدداً خود و سمت خويش را به وى معرفى نموده و همچنين به فرد يادآورى نمايد كه با توجه به تخصص و تجربه اى كه در زمينه امدادگرى و كمكهاى اوليه دارد ميتواند به وى كمك نموده و بر اساس شرح وظيفه حرفه اى و شغلى خود از نظر قانونى مسئوليت امداد رسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه در مكان آبى با وى است. پس از اين بخش اگر فرد همچنان عدم رضايت خود را دريافت امدادرسانى و كمكهاى اوليه ابراز داشت منجى/امدادگر بايستى بلافاصله از سرمنجى غريق دعوت نمايد تا در محل حاضر و بر اساس تجربه ، تخصص و همچنين صلاحديد وى ادامه امدادرسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه به فرد مذكور پيگيرى شود. 
 
مجوز ضِمنى و استفاده از مجوز ضِمنى: 

اگر فرد كاملا بيهوش و يا با كاهش سطح هوشيارى روبرو باشد بنحوى كه بطور كامل توانايى برقرارى ارتباط كلامى و چشمى را با منجى/امدادگر نداشته باشد منجى/امدادگر پيش از امدادرسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه به وى بايد از روش "مجوز ضِمنى" استفاده نمايد. بعبارت روشن تر در اين وضعيت منجى/امدادگر پس تلاش براى عدم توفيق در اخذ "اجازه زبانى" بدليل نياز فورى فرد به دريافت امدادرسانى و يا كمكهاى اوليه بوسيله "اجازه ضِمنى" مسئوليت خود را آغاز مينمايد. به تعبير ساده تر منجى/امدادگر در چنين وضعيتى بطور "ضِمنى" فرض را بر اين ميگذارد كه اگر فرد توانايى برقرارى ارتباط چشمى و كلامى با وى را داشت بطور "زبانى" اجازه امدادرسانى و انجام كمكهاى اوليه را به منجى/امدادگر ميداد.

مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

 

چگونگى تعامل با بيمار ، مجروح و مصدوم 
 
چگونگى تعامل منجى غريق/امدادگر با فرد بهوش و كاملا هوشيار:
 
١- خودتان را به اختصار معرفى نموده و سمت خود را بطور واضح بيان نماييد.
٢- به فرد بگوييد كه با تخصص و تجربه اى كه داريد فادر به كمك به وى هستيد.
٣- مطمئن شويد كه فرد با استفاده از "اجازه زبانى" درخواست كمك از طرف شما را قبول ميكند.
٤- به فرد كمك نماييد تا در وضعيت باثبات ، مناسب و ايمن قرار گيرد.
٥- ابتدا فرد را به آرامش دعوت نموده و سپس بر اساس نياز وى اقدام به امدادرسانى و يا ارائه كمكهاى اوليه نماييد.
 
 
چگونگى تعامل منجى/امدادگر با فرد بيهوش و يا با كاهش سطح هوشيارى:
 
١- خودتان را به اختصار معرفى نموده و سمت خود را بطور واضح بيان نماييد.
٢- به فرد بگوييد كه با تخصص و تجربه اى كه داريد فادر به كمك به وى هستيد.
٣- مطمئن شويد كه فرد فاقد توانايى دادن "اجازه زبانى" به شما ميباشد و بنابراين براى كمك به وى بايد از "مجوز ضِمنى" استفاده نماييد.
٤- اگر فرد در وضعيت باثبات ، مناسب و ايمن قرار ندارد وى را در وضعيت مذكور قرار دهيد.
٥- حتى اگر فرد با كاهش سطح هوشيارى مواجه است ابتدا فرد را به آرامش دعوت نموده و سپس اقدام به امدادرسانى و يا ارائه كمكهاى اوليه نماييد.
 
مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

"ملاحظات ويژه در حياتبخشى/ Consideration in Resuscitation" 
 
مساله اى كه گهگاه ذهن برخى از منجيان غريق و يا مدرسين ارجمند را درگير نموده و برايشان ابهام ايجاد ميكند اين است كه چرا نحوه انجام عمليات حياتبخشى يك پزشك ، يك پرستار و يا حتى امدادگران هلال احمر با منجيان غريق و امداگران اماكن آبى داراى تفاوتهايى است.
چنين همكارانى متاسفانه بر اثر عدم اطلاع دقيق و بسيط از تمامى جوانب عمليات حياتبخشى طرح موضوع نموده و بهمين دليل هم يا به نتيجه مطلوبى نرسيده و يا در نهايت به پاسخ مناسبى نميرسند.
همانطوريكه در موضوعات مطروحه پيشين نيز توضيح گفتم استانداردهاى حياتبخشى تلفيقى از داده ها و تحقيقات بيان شده از دو مرجع هستند:
١- تحقيقات علمى دانشگاهى 
٢- گزارشات واقعى بيمارستانى      

براى ارائه راهكار عملى در اين موضوع مركزى در جهان وجود دارد كه در مورد ارائه استانداردهاى حياتبخشى و نحوه اعمال آن انجام وظيفه مينمايد. وظيفه اصلى اين مركز اين است كه در طول ٤ سال تحقيقات علمى دانشگاهها و گزارشات واقعى بيمارستانى را بطور كامل ، جامع و دقيق مطالعه نموده و سپس در پنجمين سال با تلفيق آنها بهترين روشها و مناسبترين روشهاى راهكارهاى حياتبخشى را بطور رسمى ارائه مينمايد.

نتيجه عمل مركز فوق به مراكزى نظير: سازمان بهداشت جهانى ، سازمان جهانى پزشكان ، انجمن جهانى پرستاران ، سازمان صليب سرخ جهانى ، فدراسيون جهانى نجات غريق و... ارسال ميگردد.
سازمانهاى فوق پس از دريافت نتيجه عمل مركز مذكور بر اساس شرايط مكانى ، امكانات ، نيازها ، و تخصص منابع انسانى و... استاندارد مذكور را اصطلاحا "كاربردى" مينمايند. به بيان روشن هر سازمانى براى استفاده كاربردى از آن استاندارد مذكور را نسبت به نياز دريافت كننده آن (بيمار ، مصدوم ، مغروق) ، تخصص افراد انجام دهنده (پزشك ، پرستار ، امدادگر ، منجى غريق و...) و همچنين با توجه به امكانات و تجهيزات موجود استاندارد مذكور را كاربردى مينمايد.
بعنوان مثال: انجام عمليات حياتبخشى براى پزشكان و پرستاران و... در بيمارستان با انجام عمليات حياتبخشى براى منجيان و امدادگران اماكن آبى متفاوت است چرا كه شرايط مكانى ، امكانات ، نيازها ، تخصص و... پزشكان و پرستاران و... با منجيان و امدادگران اماكن آبى كاملا متفاوت و متباين ميباشد. بعبارت روشن تر پزشكان ، پرستاران و... بيماران ، مصدومين ، مغروقين را در بخش اورژانس و بر روى تخت بيمارستان تحويل ميگيرند يعنى افراد بعد از اقدامات اوليه منجيان و امدادگران اماكن آبى توسط خدمه اورژانس و بوسيله آمبولانس به بيمارستان منتقل شده و سپس تحت نظر و عمل پزشكان ، پرستاران و... قرار ميگيرند. اين دقيقا "همان نكته" بسيار مهم ، اساسى و اصولى است كه متاسفانه برخى از منجيان ارجمند و حتى مدرسين محترم از آن غافل هستند و آنرا در نظر نميگيرند. 
كوتاه سخن اينكه منجيان غريق معمولا چند ثانيه و يا چند دقيقه بعد از حادثه غرق شدگى مغروق را در اختيار دارند در صورتيكه پزشكان ، پرستاران و... مغروقين را بعد از حداقل حدود چند ده دقيقه (بسته به سرعت حضور آمبولانس در محل ، فاصله بيمارستان از مكان آبى و همچنين وضعيت و روند ترافيك مسير) تحويل ميگيرند و نكته مهم ديگر اينكه افراد مذكور (پزشكان پرستاران و...) داراى تخصص ، امكانات ، تجهيزات و همچنين تعريف شغلى قانونى كاملا متفاوتى نسبت به منجيان و امدادگران اماكن آبى ميباشند.    
اميد كه اين روشنگرى بتواند به اتمام ابهامات و اشكالات برخى از همكاران علاقمند كمك نمايد.
 
مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

وضعيت تشريحى / Anatomical Position 
 
تعريف: "وضعيت تشريحى يا وضعيت آناتوميكى به حالتى از قرارگيرى بدن اطلاق ميگردد كه در آن فرد در وضعيت ايستاده و در حالتى قرار دارد كه سر در وضعيتى كاملا طبيعى و با نگاه مستقيم به جلو ، دستها در وضعيتى كه كف دستها رو به جلو و پاها بطور موازى و طبيعى و با فاصله متعادلى از هم قرار دارند".
در اين وضعيت ميتوان بدن را دقيقاً به بخشهاى مساوى چپ و راست ، بالا و پايين و جلو و عقب تقسيم نمود.
 
 
كاربرد وضعيت تشريحى: اطلاع و آگاهى از وضعيت تشريحى به اين دليل ارزشمند و كاربردى است كه از طريق آن ميتوان به تبيين نقاط مختلف بدن بطور دقيق پرداخت.  به عبارت ساده تر از اين روش ميتوان براى تبيين و توصيف مناطق آسيب ديده و يا مجروح در برگه ارزيابى و همچنين برگه گزارش واقعه/حادثه بهره گرفت.
 
مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

"امدادرسانی فوری" و "ارائه خدمات کمکهای اولیه"

• اگر فرد در هر یک از بخش‌های "ارزیابی اولیه" با مشکلی مواجه باشد وظیفه منجی/امدادگر "امدادرسانی فوری" به فرد میباشد چرا که وقوع هر یک از اورژانس هایی که در بخش ارزیابی اولیه وجود دارد می‌تواند موجب فوت سریع فرد و یا وخیم تر شدن وضعیت وی گردد.

بعنوان مثال اگر فرد نیازمند دریافت عملیات رفع انسداد ، تنفس مصنوعی ، تنفس کمکی ، احیای قلبی-تنفسی ، تمهیدات ویژه در ارتباط با بروز حمله شوک ، توقف بسیار سریع خونریزی شدید و یا حمایت از شکستگی شدید و یا شکستگی در نقاط حساس بدن را داشته باشد منجی/امدادگر فقط باید به "امدادرسانی" در ارتباط با موارد مذکور بپردازد تا فرد را از خطر مرگ و یا وخیم تر شدن وضعیت نجات دهد. بعبارت ساده و بنا بر دلیل فوق در این وضعیت منجی/امدادگر بهیچ عنوان نیاز به انجام مراقبتهای تکمیلی و یا ارزیابی ثانویه ندارد چرا که انجام آن موارد نه تنها هیچ کمکی به فرد نمینماید بلکه زمان و شانس "امدادرسانی فوری" به فرد را نیز از بین میبرد.

• اما اگر فرد در هیچک از بخش های ارزیابی اولیه که در بالا ذکر گردید با مشکلی مواجه نبود اما بدلیل وجود شرایط دیگری نیازمند دریافت "کمکهای اولیه" باشد منجی/امدادگر باید قبل از ارائه خدمات کمکهای اولیه ابتدا به "ارزیابی ثانویه" پرداخته و سپس نسبت به ارائه خدمات کمکهای اولیه به فرد اقدام نماید. دلیل این امر واضح است چرا که با انجام ارزیابی ثانویه منجی/امدادگر با اطلاعات بدست آمده و بررسی شرایط موجود می‌تواند بدرستی و با دقت خدمات کمکهای اولیه مورد نیاز فرد را تشخیص داده و تمهیدات لازم را بدرستی بکار بندد.

بعنوان مثال وقتی منجی/امدادگر با فردی که دچار سردرد ، جراحت خفیف ، ضرب دیدگی ، سرگیجه ، پیچ خوردگی مفصل ، سوختگی خفیف ، حالت تهوع ، تنگی نفس خفیف ، گرمازدگی ، افزایش و یا کاهش قند خون ، کاهش دمای بدن ، درد در قفسه سینه و... مواجه میگردد چون وقوع موارد مذکور بسرعت فرد را با خطر مرگ و یا وخامت حال روبرو نمیگرداند. بنابراین منجی/امدادگر ابتدا نیازمند انجام "ارزیابی ثانویه" بوده و سپس با توجه به اطلاعاتی که در بخش ارزیابی ثانویه کسب نموده و بر اساس نیاز فرد اقدام به ارائه دقیق و بهینه "خدمات کمکهای اولیه" مینماید. در حقیقت انجام ارزیابی ثانویه به منجی/امدادگر کمک مینماید تا بطور دقیق و بر اساس شرایط فرد خدمات کمکهای اولیه مورد نیاز را به انجام رساند.

مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا 

پرسش: آیا هیچ توضیحی در آیین نامه و یا مقررات مرتبط با حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا تدوین گردیده است؟

پاسخ: آیین نامه و مقررات مرتبط با حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا در کشورهای مختلف در دنیا با هم متفاوت بوده و در همه کشورهای آئین نامه یکسانی وجود ندارد؟

اما قاعده مورد پذیرش که حداکثر ایمنی مراجعین مذکور را تایید و تضمین مینماید بدین صورت تبیین گردیده است:

۱- ورود کودکان کمتر از سن ۵ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در سانس های عمومی ممنوع میباشد.

۲- ورود کودکان بزرگ‌تر از سن ۵ سال تمام تا سن ۷ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در هنگام سانس های عمومی نیازمند همراهی یک فرد از “بستگان” و یا از “وابستگان” شناخته شده کودک و با حداقل سن ۱۸ سال تمام امکانپذیر میباشد.

توضیح: منظور از “بستگان” کودک یا نوجوان ، فرد یا افرادی میباشد که از طریق قانونی جزو خانواده درجه ۱ و یا درجه ۲ کودک و یا نوجوان محسوب میگردد. منظور از “وابستگان” کودک یا نوجوان ، فرد یا افرادی میباشد که مورد شناخت والدین باشد و یا قیم قانونی کودک بوده و همچنین کودک و نوجوان آنرا بعنوان وابسته و یا قیم خویش شناخته و پذیرفته است.

تذکر: هر کودک بین سن ۵ سال تمام تا سن ۷ سال تمام نیازمند همراهی فردی از بستگان و یا وابستگان شناخته شده خود بوده و فرد مذکور باید در تمامی ساعات استفاده از بخش‌های مختلف از کودک بطور کامل مراقبت بعمل آورد.

۳- ورود هر ۲ کودک بزرگتر از سن ۸ سال تمام تا سن ۱۲ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در سانس های عمومی نیازمند همراهی فردی از بستگان و یا وابستگان شناخته شده حداقل یکی از دو کودک و با حداقل سن ۱۸ سال تمام امکانپذیر میباشد.

۴- ورود هر ۵ نوجوان بزرگتر از سن ۱۳ سال تمام تا سن ۱۶ سال تمام نیازمند همراهی فردی از بستگان و یا وابستگان شناخته شده حداقل یکی از نوجوانان و با سن حداقل ۱۸ سال تمام امکانپذیر میباشد.

۵- ورود نوجوانان بیش از سن ۱۶ سال تمام در استخرهای متعارف شنا در هنگام سانس های عمومی بدون حضور همراه بلامانع و امکانپذیر میباشد. 

۶- ورود کودکان عضو اردوهای آموزشی و‌ پرورشی زیر سن ۷ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در سانس های عمومی ممنوع میباشد.

۷- ورود کودکان عضو اردوهای آموزشی و پرورشی بین سن ۷ سال تمام تا سن ۱۲ سال تمام نیازمند همراهی حداقل یک “مربی آموزشی” شناخته شده به ازاء هر ۱۲ نفر دانش آموز میباشد.

توضیح: منظور از “مربی” اردوی آموزشی و پرورشی فردی است که حداقل دارای سن ۱۸ سال تمام بوده ، فاقد سوء سابقه کیفری و قضایی باشد و همچنین از طرف مدیر اردوی آموزشی و پرورشی بعنوان مربی گروهی مشخص از کودکان و نوجوانان انتخاب و انتصاب گردیده است.

۸- ورود نوجوانان عضو اردوهای آموزشی و پرورشی بین سن ۱۲ سال تمام تا سن ۱۶ سال تمام نیازمند همراهی حداقل یک مربی آموزشی شناخته شده به ازاء هر  ۱۸ نفر دانش آموز میباشد.

۹- ورود نوجوانان عضو اردوهای آموزشی و پرورشی با سن ۱۶ سال تمام و به بالا نیازمند همراهی حداقل یک مربی آموزشی شناخته شده به ازاء هر ۲۴ نفر دانش آموز امکانپذیر میباشد.

تذکر: مربی آموزشی و پرورشی و همچنین اعضای اردوهای آموزشی و پرورشی در هنگام استفاده از استخر شنا مکلف به رعایت تمامی نکات ایمنی و قوانین جاری در استخر هستند. همچنین تمامی افراد مذکور موظف به همکاری صمیمانه با سرمنجی ، منجیان غریق ، پرسنل امور خدماتی و اداری استخر میباشند.

 مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

 

آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 8
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 12
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 56
کل بازدیدها : 95